Portrait 25
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)