Portrait 24
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)