Portrait 23
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)