portrait 22
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)