portrait 21
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)