portrait 20
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)