portrait 19
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)