portrait 18
Photo by Seiji Okumiya (© Seiji Okumiya)